Menu G堯wne
Strona Startowa
Wydarzenia
Og這szenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Wa積e telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materia造 OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezp豉tna pomoc prawna
Petycje
Deklaracja dostepnosci
Szczepienia COVID-19
Gmina Ro德ienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
So貫ctwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludno嗆 gminy
Organizacje pozarz康owe
Urz康 Gminy
W豉dze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i O鈍iata
Kultura
Szko造
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzy瞠 Rudo這wic

Pisz o nas

Materia造 videoLEADER+ 2007-2013

Co to jest LEADER+ na lata 2007-2013?

Cel  Programu LEADER+
 
Celem Programu jest wsparcie "liderów lokalnych" dzia豉j帷ych na obszarach wiejskich w podejmowaniu d逝gofalowych dzia豉 zmierzaj帷ych do wdra瘸nia zintegrowanych, wysokich jako軼iowo, oryginalnych strategii dla zrównowa穎nego rozwoju, pozwalaj帷ych na eksperymentowanie z nowymi sposobami:
•    wzmocnienia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
•    wzmocnienia 鈔odowiska gospodarczego, w celu tworzenia miejsc pracy,
•    poprawy zdolno軼i organizacyjnych spo貫czno軼i lokalnych.
________________________________________
 
Beneficjenci LEADER+
 
•    Z inicjatywy LEADER+ mog korzysta wszystkie tereny wiejskie Unii Europejskiej
•    Beneficjentami pomocy s przede wszystkim “Lokalne Grupy Dzia豉nia” zwi您ane z rozwojem obszarów wiejskich o liczbie ludno軼i pomi璠zy .10 000 – 100 000 mieszka鎍ów (wyj徠kowo poni瞠j 10 000) oraz g瘰to軼i zaludnienia poni瞠j 120 mieszka鎍ów/km2
•    Ostatecznymi beneficjentami s w豉dze lokalne, organizacje pozarz康owe, przedsi瑿iorcy, którzy otrzymuj pomoc w zwi您ku ze zg豉szanymi przez nie projektami rozwoju na obszarach wiejskich
________________________________________
 
Cechy LEADER+
 
Innowacja
•    program jest „laboratorium” dla pojawiania si i testowania nowych podej嗆 do zintegrowanego .i zrównowa穎nego rozwoju
•    Inicjatywy Wspólnotowe z za這瞠nia dotycz rozwi您a innowacyjnych

Lokalne finansowanie i zarz康zanie
•    zarz康zanie i kontrola 鈔odkami odbywa si lokalnie
•    LGD otrzymuje „grant globalny”
•    granty dla projektodawców z obszaru LGD w formie konkursu

Partnerstwo - Lokalna Grupa Dzia豉nia
•    Lokalna Grupa Dzia豉nia - wspó逍raca partnerów z trzech sektorów
•    nie wi璚ej ni 50% sektora publicznego w ciele decyzyjnym
•    udzia kobiet i m這dzie篡 (poni瞠j 25 roku 篡cia)

Podej軼ie oddolne
•    inicjatywa powstania LGD powinna pojawi si w wyniku oddolnego impulsu i jest kszta速owana lokalnie
•    w豉dze regionalne powinny wspiera kszta速owanie si LGD, ale nie narzuca rozwi您a

Podej軼ie terytorialne
•    mikroregion - obszar spójny pod wzgl璠em geograficznym, gospodarczym, historycznym, kulturowym, przyrodniczym
•    nie maj znaczenia granice administracyjne (w niektórych krajach preferencje dla LGD ponad granicami)

Wspó逍raca i sieciowanie
•    Wspólne projekty ró積ych Lokalnych Grup Dzia豉nia – Dzia豉nie 2
•    Sieciowanie - wspó逍raca wi瘯szej grupy LAG dla kszta速owania polityki dla obszarów wiejskich – Dzia豉nie 3

Zintegrowanie podej軼ie
•    Strategia dzia豉nia opracowywana .i uwzgl璠niaj帷a interesy wszystkich trzech sektorów – w odró積ieniu do uj耩 sektorowych
•    Zbie積e z ide zrównowa穎nego rozwoju

 ___________________________________________________________________

LEADER+ w Polsce.

„Pilota穎wy program Leader+” .- Dzia豉nie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 篡wno軼iowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
•    Instytucja Zarz康zaj帷a - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
•    Instytucja Wdra瘸j帷a - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
•    Beneficjent Ko鎍owy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
•    Wsparcie merytoryczne - Fundusz Wspó逍racy i FAOW
________________________________________
 
Stan realizacji
 
Stan realizacji na sierpie 2005: zbieranie wniosków do I Schematu zako鎍zono do ko鎍a grudnia 2004 r., w marcu zako鎍zono ocen formaln przez FAPA ocena przez ekspertów i Komitet Steruj帷y, w kwietniu i w maju w czerwcu zatwierdzenie przez Ministra, w sierpniu podpisywanie umów
________________________________________
 
Wnioski rekomendacyjne
 
•    Ilo嗆 wniosków z這穎nych - 249
•    Ilo嗆 wniosków przekazanych do dalszej oceny - 225 (90,4% z這穎nych wniosków)
•    Ilo嗆 wniosków rekomendowanych do realizacji – 174 (69,9% z這穎nych wniosków)
•    Najwi璚ej: Ma這polskie (23), Mazowieckie (17), Podkarpackie (15)
•    Najmniej: Lubuskie (3), Opolskie (5), Zachodniopomorskie (6), 奸御kie (8), Podlaskie (8)
________________________________________
 
Schematy
 
Schemat I - przygotowanie (UE- Dzia豉nie 0”):
Samorz康y gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich zwi您ki, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia i ich zwi您ki oraz organizacje pozarz康owe

SCHEMAT II – faktyczna realizacja programu (UE - Dzia豉nie 1, 2 i 3):
Lokalne Grupy Dzia豉nia (LGD), tj. fundacje lub stowarzyszenia lub zwi您ki stowarzysze.
________________________________________

Dzia豉nia
 
Dzia豉nia priorytetowe
•    Szkolenia
•    Analizy i ekspertyzy
•    Przedsi瞝zi璚ia o charakterze informacyjnym
•    Dzia豉nia na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
•    Wspó逍raca i wymiana do鈍iadcze mi璠zy LGD

Schemat I
•    dzia豉lno嗆 operacyjna LGD
•    promocja i informacja dotycz帷a za這瞠 .i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich
•    przygotowywanie opracowa, analiz, dokumentacji zwi您anej ze szczegó這wym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, us逝g zgodnie z za這瞠niami strategii rozwoju obszarów wiejskich
•    pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisuj帷ych si w strategi rozwoju obszarów wiejskich
•    organizacja imprez promuj帷ych region, jego produkty, us逝gi, kultur, sztuk itp.
•    wspó逍raca i wymiana do鈍iadcze pomi璠zy LGD (na poziomie krajowym i mi璠zynarodowym) w zakresie wdra瘸nia strategii oraz organizacji pracy LGD (zarz康zanie, monitorowanie itp.)
 
Schemat II
•    Wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich.
•    Wsparcie procesu tworzenia Lokalnych Grup Dzia豉nia (LGD).
•    Promocja obszarów wiejskich.
•    Mobilizacja ludno軼i do wzi璚ia aktywnego udzia逝 w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
________________________________________

Charakterystyka obszaru
 
•    Zasi璕 terytorialny i uwarunkowania geograficzne
•    typ gminy (gmina wiejska lub miejsko-wiejska)
•    po這瞠nie
•    powierzchnia, w tym obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
•    ukszta速owanie powierzchni
•    Liczba ludno軼i: 10 000 - 100 000 mieszka鎍ów i g瘰to嗆 zaludnienia nie przekracza 120 osób na 1 km kwadratowy
•    Ca貫 obszary administracyjne gmin
•    Uwarunkowania przyrodnicze/鈔odowiskowe (klimat, gleby, bogactwa naturalne, lesisto嗆, powierzchnia lasów, zasoby
•    wodne, powierzchnia wód i d逝go嗆 cieków wodnych, zanieczyszczenie 鈔odowiska)
•    Uwarunkowania kulturowe (dobra kultury materialnej i duchowej)
•    Uwarunkowania historyczne
_____________________________________
 
Charakterystyka LGD
 
Potencja administracyjny LGD ( w kryteriach oceny wniosków w schemacie II:

•    kwalifikacje i do鈍iadczenie osób odpowiedzialnych za zarz康zanie projektem 0-3 pkt; do鈍iadczenie LGD w realizacji projektów 0-2 pkt); co najmniej 50 % g這sów przy podejmowaniu decyzji dla sektora spo貫cznego i gospodarczego;
•    zrównowa穎ny udzia m篹czyzn kobiet w organie decyzyjnym LGD (瘸dna z p販i nie stanowi mniej ni 40% sk豉du) - 1 pkt.

_________________________________________________________________

Nasza Lokalna Grupa Dzia豉nia (LGD).

Lokalna Grupa Dzia豉nia „Z Tradycj w Nowoczesno嗆” powsta豉 w 2005 roku. W ramach "Pilota穎wego Programu Leader +" - Schemat I realizowanego przez Gmin Paw這siów. Do Paw這siowa do陰czy造 dwie nowe Gminy: Ro德ienica, Pruchnik i utworzy造 fundacj pn. "Z Tradycj w Nowoczesno嗆", zarejestrowan 30.12.2005 r. Rok 2006 to dla fundacji czas intensywnej pracy, poniewa przygotowuje si do programu Leader + - II schemat, który daje mo磧iwo嗆 pozyskania znacznych 鈔odków. W ramach programu Leader + II schemat LGD otrzymano kwot 746 000 z na zrealizowanie zada zawartych w Zintegrowanej strategii rozwoju Obszarów wiejskich a by這 ich oko這 30.

Lokalna Grupa Dzia豉nia bacz帷 na przepisy europejskie postanowi豉 dostosowa form prawn do wymogów UE i w dniu 05.05.2008 r. zmieni豉 form prawn LGD z Fundacji na Stowarzyszenie LGD „Z Tradycj w Nowoczesno嗆” nie zmieniaj帷 nazwy, poniewa przez okres dwóch lat nazwa ta si bardzo przyj窸a i wypromowa豉. Za這篡cielami Stowarzyszenia zostali cz這nkowie LGD.

Obecnie Lokalna Grupa Dzia豉nia stanowiona jest przez partnerów z 5 gmin - Paw這siów, Ro德ienica, Pruchnik, Ch這pice, Ka鎍zuga i tego obszaru dotyczy zbudowana Lokalna Strategia Rozwoju, która b璠zie obowi您uj帷ym dokumentem wytyczaj帷ym funkcjonowanie LGD „Z Tradycj w Nowoczesno嗆” w okresie 2009 - 2015.

Wizja

"Obszar o czystym 鈔odowisku naturalnym rozwijaj帷y si dzi瘯i przemys這wi rolno – spo篡wczemu na w豉snej bazie surowcowej, pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej, turystyce rodzinnej i agroturystyce, gdzie mieszka鎍y maj stworzone warunki do rozwoju osobistego i pracy zawodowej, szeroki dost瘼 do kultury, sportu oraz rekreacji i wypoczynku".

Cele

Cele ogólne:

I. Poprawa jako軼i 篡cia, w tym warunków zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy)
II. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych.
III. Wzrost kapita逝 spo貫cznego, aktywna i zintegrowana spo貫czno嗆 oraz rozwini皻a wspó逍raca mi璠zyregionalna i mi璠zynarodowa

Cele szczegó這we:

Cele szczegó這we okre郵ono w oparciu o wnioski wyp造waj帷e z Analizy SWOT:

1.Wzrost miejsc pracy - przyci庵anie inwestorów, pozyskanie wiedzy i 鈔odków na rozwój.
2.Wzrost miejsc pracy – wzrost liczby M同, rozwój instytucji otoczenia biznesu.
3.Poprawa zbytu produktów rolnych, w tym rozwój przetwórstwa rolno – spo篡wczego i „zdrowej 篡wno軼i”.
4.Zwi瘯szenie ilo軼i instytucji i organizacji, wydarze kulturalnych, poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej oraz rozwój oferty sp璠zania wolnego czasu.
5.Rozwój agroturystyki i infrastruktury turystycznej.
6.Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
7.Rozwój wspó逍racy mi璠zyregionalnej i mi璠zynarodowej, w tym z Ukrain.
8.Wzrost aktywno軼i i integracji spo貫cznej.

Zarz康 Lokalnej Grupy Dzia豉nia "Z Tradycj w Nowoczesno嗆"

Sk豉d Zarz康u:
1. Adam Pióro – Prezes Zarz康u
2. Zdzis豉wa Misi庵 – V-ce Prezes Zarz康u
3. Krzysztof Sas – V-ce Prezes Zarz康u
4. Stanis豉w Przewrocki – cz這nek
5. Krystyna Sowi雟ka – cz這nek
6. Krzysztof ㄆc – cz這nek
7. Halina R帷zka – cz這nek
8. Wawrzyniec Ko軼ik – cz這nek
9. Anna Bachnacka - cz這nek

Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Dzia豉nia "Z Tradycj w Nowoczesno嗆"

Sk豉d Komisji Rewizyjnej:
1. Ewa Szepelak
2. Adam Sawa
3. Renata Mik豉sz

Rada LGD jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Dzia豉nia. Do wy陰cznej kompetencji Rady nale篡 wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporz康zenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrze郾ia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które maj by realizowane w ramach opracowanej przez LGD LSR. Zasady i procedury funkcjonowania Rady okre郵a Regulamin Rady.

Sk豉d Rady LGD

1. Halina W璕rzynowska, Gmina Paw這siów, sektor publiczny
2. Iwona Pajda, Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej Paw這siów, sektor publiczny
3. Joanna Tomaszewska, Gminna Biblioteka Publiczna Paw這siów, sektor publiczny
4. Maria Rup, Szko豉 Podstawowa w O瘸雟ku Paw這siów, sektor publiczny
5. Stanis豉w Górski, Gmina Pruchnik publiczny 6. Jacek So貫k Miasto - Gmina Miasto-Gmina Ka鎍zuga, sektor publiczny
7. Tomasz Kotli雟ki, Gmina Ro德ienica, sektor publiczny
8. Stanis豉w Konieczny, Gmina Ch這pice, sektor publiczny
9. Helena Szepelak, Stowarzyszenie Folklorystyczne „Paw這siowianie” Paw這siów, sektor spo貫czny
10. Stanis豉wa Maci庵a, Ko這 Gospody Wiejskich w Paw這siowie Paw這siów, sektor spo貫czny
11. Marta Orzech, Fundacja „Z Tradycj w Nowoczesno嗆” Paw這siów, sektor spo貫czny
12. Jerzy W璕rzynowski, osoba fizyczna Paw這siów, sektor spo貫czny
13. ㄆkasz Kucab, osoba fizyczna Paw這siów, sektor spo貫czny
14. Marek Sierpi雟ki, Stowarzyszenie Zrównowa穎nego Rozwoju Obszarów Wiejskich „Krajan” Paw這siów, sektor spo貫czny
15. Krystyna Stachowicz, rolnik Paw這siów, sektor spo貫czny
16. Marta Kurpiel, Ko這 Gospody Wiejskich w Tywoni Paw這siów, sektor spo貫czny
17. Agnieszka Wojdy豉, Stowarzyszenie Mi這郾ików Ziemi Pruchnickiej Pruchnik, sektor spo貫czny
18. Ma貪orzata Ku幟a, Stowarzyszenie na rzecz edukacji, wypoczynku i sportu w Gminie Ka鎍zuga Miasto Gmina Ka鎍zuga, sektor spo貫czny
19. Ewa Chmiel, Stowarzyszenie Kó Gospody Wiejskich Gminy Ro德ienica Ro德ienica, sektor spo貫czny
20. Wies豉w Go陰b, Ludowy Klub Sportowy „D帳” Dobkowice Ch這pice, sektor spo貫czny
21. Marian Szarek, Zak豉d Przetwórstwa Mi瘰nego „Szarek” Paw這siów, sektor gospodarczy
22. Józef Babi, Gospodarstwo Agroturystyczne „Swoboda” Pruchnik, sektor gospodarczy
23. Jan Zygmunt, Zak豉d Us逝gowy „M造n gospodarczy” Miasto –Gmina Ka鎍zuga, sektor gospodarczy
24. Zbigniew Kaciuba, Firma Handlowo – Us逝gowa „Korex” Stacja Paliw Ro德ienica, sektor gospodarczy
25. Wies豉w B豉szczak Autoryzowany, partner handlowo – us逝gowy „IR-Plast” Sp. z o. o. Ch這pice, sektor gospodarczy
 

   Przydatne linki:

Schematy

www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

 

   Do pobrania.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) z tradycj w nowoczesno嗆.pdf

 
Za豉tw swoj sprawKontakt
Gmina Ro德ienica
Ro德ienica 1
37 - 565 Ro德ienica
pow. jaros豉wski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urz璠u Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Go軼imy
Odwiedza nas 1 go嗆
Top of Page