Menu G堯wne
Strona Startowa
Wydarzenia
Og這szenia
Przetargi
Platforma zakupowa
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Wa積e telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materia造 OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezp豉tna pomoc prawna
Petycje
Deklaracja dostepnosci
Szczepienia COVID-19
Spis Powszechny 2021
Gmina Ro德ienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
So貫ctwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludno嗆 gminy
Organizacje pozarz康owe
Urz康 Gminy
W豉dze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i O鈍iata
Kultura
Szko造
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzy瞠 Rudo這wic

Pisz o nas

Materia造 videoZapytanie ofertowe
 
Ro德ienica 27.06.2018 r.
 

W zwi您ku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz 1579) zwracamy si z zapytaniem ofertowym o cen us逝g.
Zamawiaj帷y: Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Ro德ienicy , 37-565 Ro德ienica
Przedmiot zamówienia: 鈍iadczenie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, na terenie gminy Ro德ienica.pdf
(pe軟a tre嗆 zapytania zostanie wy鈍ietlona po klikni璚iu tutaj)

 

 


 
 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dzia豉j帷 na podstawie art. 13 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, 瞠 przetwarzamy Pa雟twa dane osobowe.

Niniejsze zasady stosuje si pocz患szy od dnia 25 maja 2018 r.
1.       Kto jest Administratorem Pa雟twa danych osobowych

Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Ro德ienicy. Z Administratorem danych osobowych mo積a si kontaktowa:
·         listownie, na adres: Ro德ienica 1, 37-565 Ro德ienica
·         za po鈔ednictwem poczty e – mail, na adres: gopsrozwienica@wp.pl
·         telefonicznie pod numerem telefonu: (0-16) 622-58-22

2.      Z kim mo瞠cie si Pa雟two kontaktowa

Administrator danych osobowych powo豉 Inspektora Ochrony Danych w osobie Jakuba K豉ka, z którym mo積a si kontaktowa:
·         listownie, na adres: Ro德ienica 1, 37-565 Ro德ienica
·         za po鈔ednictwem poczty e – mail, na adres: iod.gops@rozwienica.itl.pl

3.      Jakie s cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1)      W przypadku zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej powierzonej Administratorowi (dotyczy realizacji zada w豉snych lub zada zleconych Administratorowi) na podstawie w豉軼iwych przepisów prawa, Pa雟twa dane s przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO m.in w celu:
·         przyznawania  i wyp豉cania 鈍iadcze z pomocy spo貫cznej w formie pieni篹nej i niepieni篹nej
·         przeprowadzania wywiadów 鈔odowiskowych,
·         zawierania kontraktów socjalnych,
·         sporz康zania kart informacyjnych do celów pomocy spo貫cznej,
·         sporz康zania decyzji i wydawania za鈍iadcze,
·         wszcz璚ia procedury tzw. „Niebieskiej Karty”,
·         przyjmowania i wydawania Kart Du瞠j Rodziny.

2)      W przypadku realizacji obowi您ku prawnego na這穎nego na Administratora na podstawie przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowo軼i, ustawy o finansach publicznych, Pa雟twa dane osobowe s przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania 鈔odków publicznych oraz wykazania realizowanych zada,
3)      W przypadku zawarcia lub wykonania umowy, Pa雟twa dane osobowe s przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy.

4.      Kto mo瞠 by odbiorc Pa雟twa danych osobowych

Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych mog by:
·         osoby upowa積ione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy,
·         podmioty uprawnione je瞠li wyka膨 interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pa雟twa danych osobowych np. S康y, Prokuratura, Komornicy S康owi, Policja, Urz璠y Pracy, placówki o鈍iatowe oraz inne podmioty – w zakresie niezb璠nym do realizacji zada publicznych,
·         podmioty przetwarzaj帷e na podstawie wi捫帷ych umów zawartych z Administratorem danych osobowych, takie jak: podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi informatyczne i hostingowe, podmioty 鈍iadcz帷e pomoc prawn, lub inne podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi doradcze, audytowe, oraz prowadz帷e dzia豉lno嗆 pocztow i kuriersk, a tak瞠 podmioty 鈍iadcz帷e dzia豉lno嗆 p豉tnicz np. banki.

5.      Jak d逝go dane osobowe b璠 przechowywane

Pozyskane dane osobowe b璠 przechowywane przez okres:
·         w zakresie dotycz帷ym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotycz帷ym obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze - Pa雟twa dane osobowe b璠 przetwarzane przez okres okre郵ony w豉軼iwymi przepisami powszechnie obowi您uj帷ego prawa z zastosowaniem przepisów dotycz帷ych archiwizacji dokumentów,
·         w zakresie dotycz帷ym zawarcia i realizacji umowy - Pa雟twa dane osobowe b璠 przetwarzane przez czas trwania umowy i rozlicze po jej zako鎍zeniu oraz przez okres uprawniaj帷y do dochodzenia roszcze.

6.      Jakie przys逝guj Pa雟twu prawa

Przys逝guje Pa雟twu, prawo do:
·         dost瘼u do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
·         sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane s nieprawid這we lub niekompletne,
·         usuni璚ia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
·         ograniczenia przetwarzania danych,
·         wniesienia sprzeciwu,
·         przenoszenia danych.

Administrator danych osobowych informuje równie, 瞠 przys逝guje Pa雟twu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pa雟twa zdaniem dane osobowe s przetwarzane w sposób niezgodny z obowi您uj帷ym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urz康 Ochrony Danych Osobowych.

7.      Dlaczego podanie danych osobowych jest wa積e

W zakresie dotycz帷ym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotycz帷ym obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze - podanie przez Pa雟twa danych osobowych jest obowi您kowe i wynika z przepisów prawa, natomiast odmowa ich podania b璠zie wi您a si z brakiem mo磧iwo軼i za豉twienia sprawy w Gminnym O鈔odku Pomocy Spo貫cznej w Ro德ienicy.


W zakresie dotycz帷ym zawarcia i realizacji umowy – podanie przez Pa雟twa danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 ich niepodanie b璠zie wi您a si z brakiem mo磧iwo軼i zrealizowania umowy.

8.      Czy Pa雟twa dane osobowe b璠 podlega造 automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pa雟twa dane osobowe nie s przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


 

 
 

 

 

AKTYWNI W GMINIE RO柱IENICA

     Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Ro德ienicy w roku 2011 realizuje po raz trzeci projekt pt „Czas na aktywno嗆 w gminie Ro德ienica” wspó貨inansowany ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego.
      Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz umo磧iwienie powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym z terenu gminy Ro德ienica.
    W dniach od 15.06.2011 do 21.06.2011 dla 16 uczestników projektu w Sali Narad Urz璠u Gminy w Ro德ienicy odby si Trening kompetencji i umiej皻no軼i spo貫cznych.

Odpowiadaj帷 na oczekiwania 16 osób bior帷ych udzia w projekcie oraz aktualne wymagania rynku pracy o鈔odek realizuje nast瘼uj kursy zawodowe:
• Operator pilarek spalinowych
• Malarz
• Operator koparko – 豉dowarki
• Kelner
• Cukiernik
• Kierowca wózków wid這wych
• Sprzedawca z obs逝ga kasy fiskalnej
• Fryzjerstwo
Program kursów obejmuje zaj璚ia praktyczne i teoretyczne.

     Kolejna edycja Unijnego Programu PEAD 2011 - „Dostarczanie nadwy瞠k 篡wno軼i dla najubo窺zej ludno軼i Unii Europejskiej PEAD 2011”.
     Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Ro德ienicy informuje, 瞠 od miesi帷a maja 2011 r., wydawa b璠zie artyku造 篡wno軼iowe w ramach Europejskiego Programu Pomocy 砰wno軼iowej – PEAD 2011. Wi璚ej szczegóów znajduje si w za陰czniku. >>Za陰cznik<< Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Ro德ienicy od dnia 1-03-2009 r. realizuje projekt POKL Priorytet 7.1.1. o tytule "Czas na aktywno嗆 w  Gminie Ro德ienica".

 Gównym za這瞠niem tego projektu jest aktywizacja bezrobotnych z terenu Gminy Ro德ienica.

 ........................................................................................................................................................................................

 
Za豉tw swoj sprawKontakt
Gmina Ro德ienica
Ro德ienica 1
37 - 565 Ro德ienica
pow. jaros豉wski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
/083t0taasz/SkrytkaESP
>nr konta Urz璠u Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Go軼imy
Odwiedza nas 1 go嗆
Top of Page