Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
Koordynator dostępności
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały video 
REFERAT ROZWOJU GOSPODARKI, INWESTYCJI,
OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
 
Nr karty
Nazwa usługi
RG/01
Podział nieruchomości – zatwierdzenie projektu podziału
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/02
Zamiana nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/03
Rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/04
Sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Roźwienica w drodze przetargu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/05

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Roźwienica w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/06
Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/07
Wydzierżawienie nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/08
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/09
Oddanie nieruchomości w użyczenie
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/10
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/11
Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/12
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/13
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym
*
*
RG/14
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek PDF
zgloszenie.pdf


RG/15
Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/16
Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane
*
*
RG/17
Wydanie nakazu wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko.
*
*
RG/18
Informacja o wyrobach zawierających azbest i sposobach ich wykorzystania.
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/19
Postępowanie w sprawie uregulowania stanu wody na gruncie
*
*
RG/20
Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie
*
*
RG/21
Decyzja o warunkach zabudowy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
   Wniosek o zmianę decyzji
  o warunkach zabudowy

 Wniosek PDF
 Wniosek DOC
RG/22
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/23
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/24
Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/25
Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/26
Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie reklamy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/27
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/28
Oddanie w najem lokali, lokali socjalnych
*
*
RG/29
Budowa lub przebudowa zjazdu do drogi gminnej
(Wydanie warunków)
*
*
RG/30
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/31
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki / działek/ w Miejscowym Planie Zagospodarowania  Przestrzennego
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/32
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/33
Opinie do programów odpadami
niebezpiecznymi
*
*
RG/34
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek DOC

* Oświadczenie/wniosek/formularz do pobrania i wypełnienia osobiście w Urzędzie Gminy w Roźwienicy.

 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Top of Page