Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoStabilny budżet umożliwiający inwestowanie
     Do prawidłowego funkcjonowania gminy
i wypełniania powierzonych jej zadań konieczne są środki finansowe. Od ich ilości zależy, jak wiele inwestycji dany samorząd będzie w stanie wykonać w danym roku.
    Do obowiązków Rady Gminy należy coroczne uchwalanie budżetu Gminy. Jest to plan finansowy, w którym zapisuje się planowane dochody Gminy (wraz z ich źródłami) oraz wydatki, na które środki te zostaną przeznaczone.

Skąd Gmina ma pieniądze?
Dochody gminy podzielić można na:
- dochody własne bieżące (wpływy z podatków m. in. rolnego, nieruchomości, środków transportowych, opłaty z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów komunalnych) to kwota 3,6 mln co stanowi 13,97% ogółu planu dochodów,
- dochody własne majątkowe w kwocie 0,4 mln tj. 1,61% planu,
- subwencje (oświatowa, ogólna, wyrównawcza, równoważąca) kwota w wysokości 10,5 mln tj: 41,10 % ogółu dochodów,
- udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych kwota 2,3 mln tj:. 9,08 % planu, - dotacje celowe na zadania własne i z zakresu administracji rządowej kwota 8,8 mln tj. 34,24 % planu dochodów.

Środki te często związane są bezpośrednio z liczbą mieszkańców Gminy, liczbą dzieci w szkołach czy ilością osób korzystających z pomocy finansowej państwa (np. programu 500+). Im większa Gmina, tym większy będzie również jej budżet.

Co roku, uwzględniając dostępne informacje i wyliczenia, każda z gmin określa planowane dochody, wyliczając jaką ilością pieniędzy będzie dysponować.
Na podstawie tych wyliczeń określa się także plan dochodów, dzieląc środki na poszczególne zadania i potrzeby. W praktyce wykonaniem prognoz i wstępnego podziału środków zajmują się pracownicy Urzędu Gminy, kierowanego przez Wójta. Ostateczna decyzja dotycząca kształtu budżetu gminy należy jednak w każdym roku do członków Rady Gminy, którzy w głosowaniu przyjmują uchwałę określającą dochody i wydatki budżetu. Nad prawidłowością tego dokumentu czuwa ponadto organ nadzorczy (Regionalna Izba Obrachunkowa).

Podział środków na 2018 r.
Prace nad budżetem trwają zazwyczaj kilka tygodni, kończy je sesja budżetowa, która w Naszej Gminie miała miejsce w piątek, 29 grudnia 2017 r. Podczas niej Radni zapoznali się z proponowanym planem finansowym, a także pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Stałych Rady Gminy Roźwienica.

Mówiąc o tegorocznym budżecie Wójt Gminy Roźwienica, Tomasz Kotliński podkreślał, że jest to dobry i realny do wykonania budżet. Dający stabilność funkcjonowania Gminie, pozostawiający także środki na wykonanie najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji. Wójt podkreślał także, że dzięki oszczędnościom i dobremu wykonaniu dochodów w roku poprzednim udało się zmniejszyć zadłużenie Gminy o blisko 2,5 mln zł.Budżet Gminy Roźwienica na rok 2018 Radni przyjęli jednogłośnie. Po stronie dochodów zamknął się on kwotą 25,6 mln zł. Wydatki Gminy zaplanowano na niemal 25,1 mln zł, w tym ok. 1,2 mln zł stanowią wydatki majątkowe, czyli te związane z zaplanowanymi do wykonania inwestycjami. Najwięcej, bo 9,1 mln zł Gmina wyda na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty, w głównej mierze na szkoły. Nieco mniej, bo ok. 8,38 mln zł przeznaczone zostanie na zadania z działu Rodzina (w tym wypłaty świadczeń np. z programu 500+), kolejny 1 mln zł pochłonie realizowanie zadań pomocy społecznej. Na utrzymanie i remonty dróg Gmina wyda ponad 530 tys. zł, z czego 220 tys. zł będzie to pomoc udzielona Powiatowi Jarosławskiemu na inwestycje przy drogach powiatowych. Ponad 1,5 mln zł Gmina wyda w tym roku na zadania związane z Gospodarką Komunalną i Ochroną Środowiska.

Inwestycje.
Wśród głównych inwestycji, jakie zaplanowano do wykonania w tym roku na terenie Gminy, znalazły się m.in.:
- przekazanie środków dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodników (łącznie 220 tys. zł) w miejscowości Węgierka (20 tys. zł), Czudowice (140 tys. zł), Wola Węgierska (20 tys. zł), Bystrowice (20 tys. zł), Rudołowice (20 tys. zł);
- remonty dróg gminnych (80 tys. zł);
- remont budynku Urzędu Gminy (80 tys. zł);
- rozbudowa oświetlenie ulicznego w miejscowościach Chorzów, Wola Węgierska, Czudowice (450 tys. zł);
- doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy (19 tys. zł),
- rozbudowa sieci wodociągowej Roźwienica – Mokra (350 tys. zł)

Każda Miejscowość dostanie własne środki.
W budżecie Gminy znalazły się także środki tzw. funduszu sołeckiego, który w tym roku wyniósł ok. 305 tys. zł. Pieniądze te podzielone zostały między poszczególne sołectwa (zgodnie z liczbą mieszkańców) i to ich mieszkańcy, za pomocą zebrań wiejskich zdecydowali, co zostanie w ich ramach wykonane.

Sołectwo Bystrowice otrzyma ok. 26 tys. zł.
Sołectwo Cząstkowice otrzyma ok. 24,4 tys. zł.
Sołectwo Chorzów otrzyma ok. 17,3 tys. zł.
Sołectwo Czudowice otrzyma ok. 15,9 tys. zł.
Sołectwo Mokra otrzyma ok. 17,2 tys. zł.
Sołectwo Roźwienica otrzyma ok. 33,5 tys. zł.
Sołectwo Rudołowice otrzyma ok. 36,6 tys. zł.
Sołectwo Tyniowice otrzyma ok. 25,4 tys. zł.
Sołectwo Węgierka otrzyma ok. 36,6 tys. zł.
Sołectwo WIęckowice otrzyma ok. 15,1 tys. zł.
Sołectwo Wola Roźwienicka otrzyma ok. 26,8 tys. zł.
Sołectwo Wola Węgierska otrzyma ok. 29,7 tys. zł.


 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Top of Page