Menu G堯wne
Strona Startowa
Wydarzenia
Og這szenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Wa積e telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materia造 OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Gmina Ro德ienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
So貫ctwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludno嗆 gminy
Organizacje pozarz康owe
Urz康 Gminy
W豉dze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i O鈍iata
Kultura
Szko造
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzy瞠 Rudo這wic

Pisz o nas

Materia造 videoOg這szenie z dnia 08.05.2009 rok

Zaproszenie do sk豉dania ofert

W ramach 鈔odków uzyskanych przez Rz康 Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Mi璠zynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank 安iatowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Ro德ienica uzyska豉 dotacj w wysoko軼i 325 299,30 z, kwot 130 799,30 z przeznacza na realizacj ni瞠j okre郵onych us逝g.

1. ZAMAWIAJ。Y
Wójt Gminy Ro德ienica (zwany dalej Zamawiaj帷ym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych us逝godawców do sk豉dania ofert na 鈍iadczenie us逝gi integracji spo貫cznej mieszka鎍om Gminy, opisanych poni瞠j.

Us逝
  • - us逝ga nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu dzia豉 realizowanych przez  danego us逝godawc z udzia貫m 鈔odków publicznych                                             (nie dotyczy dzia豉 realizowanych w ramach PPWOW) lub te dotyczy us逝g 鈍iadczonych przez tego us逝godawc na rzecz dodatkowych beneficjentów;
  • - us逝ga b璠zie realizowana w partnerstwie z innymi us逝godawcami.
godawcy mog sk豉da oferty, gdy spe軟iony jest jeden z poni窺zych warunków:

Preferowane b璠 us逝gi realizowane w partnerstwie.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE


Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych us逝godawców odb璠zie si w Urz璠zie Gminy Ro德ienica, dnia 12.05.2009 r. o godzinie 10:00.

3.PROCEDURA


Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o wspó逍racy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomi璠zy Zarz康em Województwa, w zwi您ku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór us逝godawców odbywa si b璠zie w oparciu o procedur CPP (ang.) Community Participation in Procurement – Udzia spo貫czno軼i w zamówieniach) Banku 安iatowego opisan w Podr璚zniku Realizacji Programu Integracji Spo貫cznej dost瘼nym pod nast瘼uj帷ym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podr璚znik zawiera równie informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do 鈍iadczenia us逝g jak równie formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓΜWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZ呇CI)

OFERTY CZ呇CIOWE
Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert cz窷ciowych. Oferent mo瞠 z這篡 ofert na jedn lub wi璚ej cz窷ci. Je瞠li Oferent pragnie z這篡 ofert na wi璚ej ni jedn cz窷, jest zobowi您any do z這瞠nia odr瑿nych ofert techniczno - finansowych na ka盥 cze嗆. Wybór ofert jest dokonywany odr瑿nie w stosunku do ka盥ej cz窷ci.
Niedopuszczalnym jest  aby ten sam us逝godawca samodzielnie lub te jako partner sk豉da wi璚ej ni jedn ofert w ramach jednej, tej samej cz窷ci.  W takim przypadku wszystkie oferty z這穎ne przy udziale tego us逝godawcy podlegaj wykluczeniu z dalszej oceny.


CZ呇 I. USΣGI DLA OSÓB STARSZYCH:

1. 1. Zorganizowanie us逝g dla osób starszych w celu integracji i przeciwdzia豉nia wykluczeniu poprzez:
 - np. organizacj spotka , organizacj wycieczek i wyjazdów do kina, na pielgrzymki itp.                                    

-  obj璚ie us逝g min. 30 osóbZamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia: od 1czerwca 2009r. do 15 grudnia 2009r.Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot: 10 000,00 z

CZ呇 II. USΣGI DLA DZIECI I MΜDZIE玆:


2.1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i m這dzie篡 z terenu ca貫j Gminy poprzez:

 - programy i zaj璚ia  dostosowane do zainteresowa  dzieci i m這dzie篡,

 - wyjazdy rekreacyjno – poznawcze w celu  poznania ciekawych zak徠ków naszego regionu, jego historii,  tradycji- obj璚ie us逝g min.100 osób.

 Zamawiaj帷y  dopuszcza sk豉danie ofert wariantowych, nie dopuszcza si realizacji wycieczek zagranicznych.                                                                                                                                         Termin wykonania zamówienia: od 22czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009r.
Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot: 30 000 z

CZ呇 III. USΣGI DLA RODZIN 

3.1.Organizacja cyklu igrzysk rodzinnych, konkursów, turniejów integruj帷ych rodziny, turniejów so貫ctw( np. rozgrywki sportowe, turnieje wiedzy itp.).

- anga簑j帷ych mieszka鎍ów min. po這wy so貫ctw z terenu Gminy,

- propaguj帷ych zdrow konkurencj i ide aktywnego wypoczynku 

Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert wariantowych, nie dopuszcza si realizacji du篡ch imprez jednorazowych. 

Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2009 r. do 10 grudnia 2009r.
Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot: 15 000 z
 

3.2. Utworzenie klubu mi這郾ików turystyki i podró篡.

- wyjazdy krajoznawcze,

- wycieczki piesze i rowerowe dla ca造ch rodzin

- inne formy aktywnego wypoczynku i poznawania ciekawych zak徠ków naszego kraju 

Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert wariantowych, nie dopuszcza si realizacji wycieczek zagranicznych. 

Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2009 r. do 10 grudnia 2009r.
Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot: 20 000 z
  

CZ呇 IV. USΣGI ㄐCZONE – dla dzieci, m這dzie篡, rodzin oraz osób starszych.

4.1. Integracja mi璠zypokoleniowa 

- zaj璚ia z patriotyzmu lokalnego

- zebranie danych o historii i tradycjach naszego regionu

- zebranie i spisanie legend naszego regionu- wspólne warsztaty r瘯odzielnicze 

Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2009r. do 15 grudnia 2009r.
Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot: 15 000z
 

4.2. Utworzenie punktu poradnictwa specjalistycznego

– poradnictwo prawne, psychologicznego,

- pomoc terapeutyczna w zakresie uzale積ie,

- poradnictwo zawodowe itp.

Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia: od 1 marca 2009r. do 15 grudnia 2009r.
Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot: 14 769,37 z

CZ呇 V.  WSPARCIE SZKOLENIOWE

5.1 Rozwój spo貫czno軼i lokalnej poprzez:

- szkolenia wyjazdowe i stacjonarne,  zwi瘯szaj帷e integracj, wspó逍rac oraz aktywno嗆 lokaln organizacji, instytucji oraz liderów lokalnych  

Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2009r. do 15 grudnia 2009r.
Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot:  8 000 z

5.2.Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla cz這nków jednostek OSP z terenu Gminy

Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2009r. do 15 grudnia 2009r.
Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot: 2 000 z

5.3 Szkolenia i Wizyty studyjne 

Ø      do gospodarstw agroturystycznych – dobre praktyki

Ø      do wiosek tematycznych    

Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2009r. do 15 grudnia 2009r.
 Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot: 10 000 z
   

5.4. Wsparcie dzia豉lno軼i organizacji pozarz康owych istniej帷ych i nowo powsta造ch  poprzez szkolenia nt.:

- bie膨cej dzia豉lno軼i organizacji ( obowi您ki formalne, odpowiedzialno嗆 organów stowarzyszenia, zarz康zanie, ksi璕owo嗆, rozliczenia podatkowe)

- mo磧iwo軼i pozyskiwania 鈔odków zewn皻rznych na dzia豉lno嗆 statutow,

- skuteczne pisanie wniosków, realizacja i rozliczanie dotacji, prowadzenie ksi璕owo軼i, rozlicze. 

Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2009r. do 15 grudnia 2009r.
Na realizacj us逝gi przeznacza si maksymalnie kwot: 6 029,93 z

     Us逝godawca zobowi您any jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji us逝g, przewidywanych dzia豉 informacyjnych, jak równie informacji dotycz帷ych zapewnienia trwa這軼i podejmowanych dzia豉.
     Podstaw dla p豉tno軼i na rzecz us逝godawcy b璠zie rzeczywi軼ie zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych w ofercie.

5. UPRAWNIENI USΣGODAWCY


Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si o zamówienie w ramach niniejszej procedury s:

  1.       Organizacje pozarz康owe (NGOs).
  2.       Organizacje ko軼ielne.
  3.       Prywatni us逝godawcy: Firmy, osoby fizyczne, spó責zielnie socjalne.
  4.       Samorz康y zawodowe, organizacje samorz康u gospodarczego, izby rolnicze.

      Jednostki organizacyjne samorz康u terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podleg貫 jednostki organizacyjne. 


 
6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

W ODNIESIENIU DO CZ呇CI I - USΣGI DLA OSÓB STARSZYCH
1.1.
a)  zgodno嗆 z warunkami realizacji i zakresem zamawianych us逝g,
b)  przedstawienie spójnego programu realizowanych dzia豉.
Zamawiaj帷y oceni spe軟ienie powy窺zych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o nast瘼uj帷e dokumenty/o鈍iadczenia:
a)  program i harmonogram realizowanych zaj耩.

W ODNIESIENIU DO CZ呇CI II – USΣGI DLA DZIECI I MΜDZIE玆

2.1.
a)  zgodno嗆 z warunkami realizacji i zakresem zamawianych us逝g
b) dysponowanie odpowiedni kadr , mi. 3 osoby  posiadaj帷e wykszta販enie pedagogiczne i min. 2 letnie do鈍iadczenie w pracy z m這dzie膨.                                

 Zamawiaj帷y oceni spe軟ienie powy窺zych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o nast瘼uj帷e dokumenty/o鈍iadczenia:
a)  CV personelu maj帷ego realizowa us逝gi.

b)   program realizowanych dzia豉.

W ODNIESIENIU DO CZ呇CI III - USΣGI DLA RODZIN:
3.1.

a)  zgodno嗆 z warunkami realizacji i zakresem zamawianych us逝g,
b)  przedstawienie programu i planowanych atrakcji,
Zamawiaj帷y oceni spe軟ienie powy窺zych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o nast瘼uj帷e dokumenty/o鈍iadczenia:
a)  program imprez,

3.2.

a)  zgodno嗆 z warunkami realizacji i zakresem zamawianych us逝g,
b)  przedstawienie programu planowanych wycieczek,
Zamawiaj帷y oceni spe軟ienie powy窺zych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o nast瘼uj帷e dokumenty/o鈍iadczenia:
a)  program i harmonogram realizowanych zaj耩.

W ODNIESIENIU DO CZ呇CI  IV– USΣGI  ㄐCZONE
4.1
a) zgodno嗆 z warunkami realizacji i zakresem zamawianych us逝g,
Zamawiaj帷y oceni spe軟ienie powy窺zych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o nast瘼uj帷e dokumenty/o鈍iadczenia:
a) program realizacji.
4.2
a) zgodno嗆 z warunkami realizacji i zakresem zamawianych us逝g
b)
dysponowanie odpowiedni kadr – prawnik, psycholog, terapeuta od uzale積ieZ

Zamawiaj帷y oceni spe軟ienie powy窺zych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o nast瘼uj帷e dokumenty/o鈍iadczenia:

a)  CV personelu maj帷ego realizowa us逝gi.

b)  program realizowanych dzia豉.

c) ekonomiczno嗆

5.1,  5.2,  5.3,  5.4

a) przedstawienie spójnego programu szkole

b) kwalifikacje i do鈍iadczenie szkoleniowców

Zamawiaj帷y oceni spe軟ienie powy窺zych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o nast瘼uj帷e dokumenty/o鈍iadczenia
a) CV osób maj帷ych przeprowadza szkolenia
b) program szkole

37.  PROCEDURY SKxDANIA I OCENY OFERT

SKxDANIE OFERT


a) Oferty techniczno - finansowe przygotowane z u篡ciem formularzy za陰czonych            do niniejszego og這szenia, nale篡 sk豉da w zaklejonej kopercie osobi軼ie lub                   za po鈔ednictwem poczty do Urz璠u Gminy w Ro德ienicy, 37-565 Ro德ienica 1,            w terminie do 01.06.2009 r. do godziny 15:30 w sekretariacie.
c)  Oferta winna by wa積a przez co najmniej 30 dni od daty okre郵onej w pkt. a)
d)  Oferta winna by dostarczona w zamkni皻ej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na 鈍iadczenie us逝g: [tytu us逝gi ]”
Ponadto na kopercie winny zosta umieszczone dane adresowe Us逝godawcy.

OCENA OFERT 


1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywa si b璠zie w 3 etapach:
a. Ocena spe軟iania minimalnych kryteriów technicznych okre郵onych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja b璠zie bra豉 pod uwag zapisy przedstawionej oferty, wspó逍rac z partnerami lokalnymi, oferowan jako嗆 us逝g, ich innowacyjno嗆, trwa這嗆, oraz ekonomiczno嗆 i efektywno嗆 dzia豉 zaproponowanych przez Us逝godawc, liczb osób obj皻ych us逝g.
c. Negocjacje szczegóów umowy z wybranym(i) Us逝godawc (-ami) (je郵i takie negocjacje Komisja Konkursowa uzna za niezb璠ne),
2. Ostateczna decyzja dotycz帷a z這穎nych wniosków zostanie og這szona w ci庵u 14 dni  od wyznaczonego terminu sk豉dania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Gminy Ro德ienica
www.rozwienica.itl.pl  oraz na tablicy og這sze.
3. Decyzja Zamawiaj帷ego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwo豉wczym. Je郵i Us逝godawca nie zgadza si z decyzj Zamawiaj帷ego, winien z這篡 umotywowany wniosek do Zamawiaj帷ego z kopi do Dyrektora Regionalnego O鈔odka Polityki Spo貫cznej w Rzeszowie. Zamawiaj帷y winien do這篡 wszelkich stara do polubownego rozwi您ania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach za陰czonych do niniejszego og這szenia.

  OCENA OFERT

1.   Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywa si b璠zie w 3 etapach:

a.   Sprawdzenie kwalifikowalno軼i us逝godawców

b.   Ocena spe軟iania minimalnych kryteriów technicznych okre郵onych w pkt. 6

c. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja b璠zie bra豉 pod uwag zapisy przedstawionej oferty, wspó逍rac z partnerami lokalnymi, oferowan jako嗆 us逝g, ich innowacyjno嗆, trwa這嗆, oraz ekonomiczno嗆 i efektywno嗆 dzia豉 zaproponowanych przez Us逝godawc. Wybór najkorzystniejszych ofert. Przy ostatecznej ocenie ofert i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja Konkursowa b璠zie bra豉 pod uwag wynik negocjacji oraz zapisy przedstawione w ofercie technicznej, wspó逍race z partnerami lokalnymi, oczekiwana jako嗆 us逝g oraz ekonomiczno嗆 i efektywno嗆 dzia豉 zaproponowanych przez wykonawc, Szerokie oddzia造wanie terytorialne i spo貫czne projektu z jak najwi瘯szego obszaru gminy

d.  Negocjacje szczegóów umowy z wybranym(i) Us逝godawc (-ami) (je郵i takie negocjacje oka膨 si niezb璠ne), Po wybraniu najkorzystniejszej oferty (ofert), je瞠li zachodzi taka potrzeba, wybrani oferenci zapraszani s na negocjacje celem ustalenia ostatecznego kszta速u umowy. Przedmiotem negocjacji mo瞠 by zakres, jak i sposób wykonywania us逝gi(i) i warto嗆 projektu. W przypadku, gdy przedmiotem negocjacji jest kilka ofert, mo積a podpisa umow z kilkoma us逝godawcami, pod warunkiem, 瞠 jest wystarczaj帷y poziom finansowania i zapotrzebowania na dan us逝g.

2.  Ostateczna decyzja dotycz帷a z這穎nych wniosków zostanie og這szona w ci庵u 2 tygodni od zamkni璚ia terminu sk豉dania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urz璠u Gminy oraz na tablicy og這sze.

3.  Decyzja Zamawiaj帷ego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwo豉wczym. Je郵i Us逝godawca nie zgadza si z decyzj Zamawiaj帷ego, winien z這篡 umotywowany wniosek do Zamawiaj帷ego z kopi do Dyrektora Regionalnego O鈔odka Polityki Spo貫cznej. Zamawiaj帷y winien do這篡 wszelkich stara do polubownego rozwi您ania sporu.

4.  Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach za陰czonych do niniejszego og這szenia. P豉tno軼i za realizowan us逝g b璠 dokonywane przez Zamawiaj帷ego po rozliczeniu kosztu jednostkowego zdefiniowanego jako godzina lub dzie lub zdefiniowanego przez us逝godawc w ofercie  realizowanej us逝gi opisanej powy瞠j na rzecz beneficjenta


8. KONTAKT Z ZAMAWIAJ。YM

W celu uzyskania dodatkowych informacji

Zainteresowani proszeni s o skontaktowanie si z Pani Ewa Chmiel, koordynatorem gminnym Programu Integracji Spo貫cznej Gminy Ro德ienica, Tel 016 622 58 22 wew 33,          mail ewa.chmiel@ugr.internetdsl.pl        

 9. ZAㄐCZNIKI

1.   Formularz Oferty techniczno-finansowej us逝godawcy do zastosowania w procedurze specjalnej CPP

2.   Wzór Umowy i porozumienia 鈍iadczenia us逝g spo貫cznych

3.   Wzór sprawozdania us逝godawcy do zastosowania w procedurze CPP 

 

 
Za豉tw swoj sprawKontakt
Gmina Ro德ienica
Ro德ienica 1
37 - 565 Ro德ienica
pow. jaros豉wski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urz璠u Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Go軼imy
Odwiedza nas 1 go嗆
Top of Page