MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
     Uchwały na rok 2012 Drukuj... 

Poniżej w zał±cznikach znajduj± się pełne tre¶ci uchwał, Rady Gminy w RoĽwienicy.

Sposób numerowania uchwał wygl±da następuj±co:
(nr kolejny uchwały w kadencji)_(nr sesji)_(rok w którym uchwała została podjęta)

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: Paweł Wi¶niowski
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2012-03-21Zał±czniki:

 1. UCHWAŁA NR 185/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 2. UCHWAŁA NR 184/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica.
 3. UCHWAŁA NR 183/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: zaci±gnięcia długoterminowego kredytu.
 4. UCHWAŁA NR 182/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: wyboru banku do wykonania obsługi budżetu Gminy RoĽwienica.
 5. UCHWAŁA NR 181/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 6. UCHWAŁA NR 180/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: w sprawie: realizacji przez Gminę RoĽwienica Projektu systemowego pt. ''Czas na aktywao¶ć w Gminie RoĽwienica w ranach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
 7. UCHWAŁA NR 179/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 8. UCHWAŁA NR 178/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 9. UCHWAŁA NR 177/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 10. UCHWAŁA NR 176/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NA ROK 2013
 11. UCHWAŁA NR 175/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012
 12. UCHWAŁA NR 174/XXXIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: uchylenia własnych Uchwał Rady Gminy.
 13. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Pubticznej w RoĽwienicy.
 14. UCHWAŁA NR 172/XXVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 grudnia 2012
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 15. UCHWAŁA NR 171/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko¶ci stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
 16. UCHWAŁA NR 170/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysoko¶ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy RoĽwienica
 17. UCHWAŁA NR 169/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: okre¶lenia szczegółowego sposobu i zakresu ¶wiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła¶cicieli nieruchomo¶ci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon± przez wła¶ciciela nieruchomo¶ci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. UCHWAŁA NR 168/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: terminu, częstotliwo¶ci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. UCHWAŁA NR 167/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: postanowienia o odbieraniu przez Gminę RoĽwienica odpadów komunalnych od wła¶cicieli nieruchomo¶ci na których nie zamieszkuj± mieszkańcy a powstaj± odpady komunalne.
 20. UCHWAŁA NR 166/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czysto¶ci i porz±dku na terenie Gminy RoĽwienica.
 21. UCHWAŁA NR 165/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci.
 22. UCHWAŁA NR 164/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 23. UCHWAŁA NR 163/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowo¶ci materiałów towarzysz±cych projektowi uchwały budżetowej.
 24. UCHWAŁA NR 162/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy RoĽwienica.
 25. UCHWAŁA NR 161/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 26. UCHWAŁA NR 160/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: upoważnienia Wójta do udzielenia pożyczki z budżetu gminy.
 27. UCHWAŁA NR 159/XXVII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 13 grudnia 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 28. UCHWAŁA NR 158/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 29. UCHWAŁA NR 157/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy RoĽwienica.
 30. UCHWAŁA NR 156/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 31. UCHWAŁA NR 155/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy RoĽwienica z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok."
 32. UCHWAŁA NR 154/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci.
 33. UCHWAŁA NR 153/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od ¶rodków transportowych.
 34. UCHWAŁA NR 152/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 35. UCHWAŁA NR 151/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: przyst±pienia do sporz±dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M0KRA 1./2012
 36. UCHWAŁA NR 150/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: zatwierdzenia na rok 2013 taryf za pobór wody i odprowadzanie ¶cieków do kanalizacji na terenie Gminy RoĽwienica.
 37. UCHWAŁA NR 149/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.
 38. UCHWAŁA NR 148/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 39. UCHWAŁA NR 147/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 40. UCHWAŁA NR 146/XXVI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 listopada 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 41. UCHWAŁA NR 145/XXV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 paĽdziernika 2012
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy RoĽwienica.
 42. UCHWAŁA NR 144/XXV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 paĽdziernika 2012
W sprawie: upoważnienia Wójta do udzielenia pożyczki z budżetu gmin''.
 43. UCHWAŁA NR 143/XXV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 paĽdziernika 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 44. UCHWAŁA NR 142/XXV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 paĽdziernika 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 45. UCHWAŁA NR 141/XXV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 paĽdziernika 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 46. UCHWAŁA NR 140/XXIV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 wrze¶nia 2012
W sprawie: Zmieniaj±ca Uchwałę Nr 187/XXI/2009 Rady Gminy RoĽwienica z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu okre¶laj±cego wysoko¶ć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 47. UCHWAŁA NR 139/XXIV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 wrze¶nia 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 48. UCHWAŁA NR 138/XXIV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 wrze¶nia 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 49. UCHWAŁA NR 137/XXIV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 wrze¶nia 2012
W sprawie: najmu nieruchomo¶ci w RoĽwienicy.
 50. UCHWAŁA NR 136/XXIV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 wrze¶nia 2012
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci.
 51. UCHWAŁA NR 135/XXIV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 wrze¶nia 2012
W sprawie: ustalenia regulaminu ustalaj±cego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy RoĽwienica przez inne niż Gmina RoĽwienica osoby prawne i osoby fizyczne.
 52. UCHWAŁA NR 134/XXIV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 wrze¶nia 2012
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012
 53. UCHWAŁA NR 133/XXIV/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 wrze¶nia 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 54. UCHWAŁA NR 132/XXIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 sierpnia 2012
W sprawie: zatwierdzenia i przyst±pienia do realizacji projektu systemowego "Bawimy się i uczymy, id±c po sukces" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 55. UCHWAŁA NR 131/XXIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 sierpnia 2012
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 56. UCHWAŁA NR 130/XXIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 sierpnia 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 57. UCHWAŁA NR 129/XXIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 sierpnia 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012
 58. UCHWAŁA NR 128/XXIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 sierpnia 2012
W sprawie: najmu nieruchomo¶ci w Woli Węgierskiej.
 59. UCHWAŁA NR 127/XXIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 sierpnia 2012
W sprawie: podziału gminy RoĽwienica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 60. UCHWAŁA NR 126/XXIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 sierpnia 2012
W sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy RoĽwienica.
 61. UCHWAŁA NR 125/XXII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2012
W sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej.
 62. UCHWAŁA NR 124/XXII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2012
W sprawie: okre¶lenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania spłaty lub rozkładania na raty należno¶ci pieniężnych maj±cych charakter cywilnoprawny, przypadaj±cy gminie w RoĽwienicy oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalno¶ci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczn± oraz wskazania pomiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
 63. UCHWAŁA NR 123/XXII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 64. UCHWAŁA NR 122/XXII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 65. UCHWAŁA NR 121/XXII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 66. UCHWAŁA NR 120/XXII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2012
W sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr 307/XXXVI/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomo¶ci położonej w Cz±stkowicach.
 67. UCHWAŁA NR 119/XXII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2012
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy RoĽwienica za rok 2011
 68. UCHWAŁA NR 118/XXII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2012
W sprawie: podziału gminy RoĽwienica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 69. UCHWAŁA NR 117/XXI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie: likwidacji oddziałów przedszkolnych i oddziału zerowego w szkołach publicznych na terenie Gminy RoĽwienica.
 70. UCHWAŁA NR 116/XXI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 71. UCHWAŁA NR 115/XXI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie: wyznaczania Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej jako wła¶ciwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
 72. UCHWAŁA NR 114/XXI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 73. UCHWAŁA NR 113/XXI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
 74. UCHWAŁA NR 112/XXI/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
 75. UCHWAŁA NR 111/XX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 marca 2012
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
 76. UCHWAŁA NR 110/XX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 marca 2012
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
 77. UCHWAŁA NR 109/XX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 marca 2012
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno¶ci zwierz±t na terenie Gminy RoĽwienica w 2012 roku.
 78. UCHWAŁA NR 108/XX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 marca 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 79. UCHWAŁA NR 107/XX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 marca 2012
W sprawie: zatwierdzenia planów Komisji Rady Gminy RoĽwienica na rok 2012.
 80. UCHWAŁA NR 106/XIX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 lutego 2012
W sprawie: utworzenia funduszy sołeckich.
 81. UCHWAŁA NR 105/XIX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 lutego 2012
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pruchnik.
 82. UCHWAŁA NR 104/XIX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 lutego 2012
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2012.
 83. UCHWAŁA NR 103/XIX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 lutego 2012
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.
 84. UCHWAŁA NR 102/XIX/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 lutego 2012
W sprawie: zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych i oddziału zerowego w szkołach publicznych na terenie Gminy RoĽwienica.
 85. UCHWAŁA NR 101/XVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 stycznia 2012
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy RoĽwienica.
 86. UCHWAŁA NR 100/XVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 stycznia 2012
O zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych i oddziału zerowego w szkołach na terenie Gminy RoĽwienica.
 87. UCHWAŁA NR 99/XVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 stycznia 2012
W sprawie: upoważnienia wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy oraz ustalenia wysoko¶ci stawek za 1 km przebiegu pojazdu.
 88. UCHWAŁA NR 98/XVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 stycznia 2012
W sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych od gruntów oddanych w trwały zarz±d nieruchomo¶ci stanowi±cych własno¶ć Gminy RoĽwienica.
 89. UCHWAŁA NR 97/XVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 stycznia 2012
W sprawie: stwierdzenia wyga¶nięcia mandatu.
 90. UCHWAŁA NR 96/XVIII/2012 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 stycznia 2012
W sprawie: Uchwalenia budżetu Gminy RoĽwienica na rok 2012.

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY