MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu - budowa kanalizacji
Opis Ogłoszenie o przetargu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica
Data publikacji 2010-10-25
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 4. Formularz ofertowy
 5. Formularz cenowy
 6. Oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 9. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 10. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 11. Wykaz robót budowlanych
 12. Przedmiar robót_kanalizacja Wola Węgierska_Mokra
 13. Oferowane warunki gwarancji
 14. Projekt umowy
 15. wola węgierska 2a
 16. wola węgierska 2b
 17. wola węgierska 3
 18. wola węgierska 4
 19. wola węgierska 5
 20. wola węgierska 6
 21. wola węgierska 7
 22. Opis Wola Węgierska
 23. Profile kanalizacji
 24. Profile tlocznego
 25. Przejścia drogowe
 26. Przejścia pod ciekami wodnymi
 27. Rysunki
 28. Opis techniczny Mokra
 29. Mapa Mokra
 30. Profil podłużny B24 - R 32 cz.1
 31. Profil podłużny B24 - R 32 cz.2
 32. Profil podłużny B24 - R 32 cz. 3
 33. Profil podłużny B24 - R 32 cz. 4
 34. Profil podłużny przykanaliki cz. 1
 35. Profil podłużny przykanaliki cz. 2

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-10-25     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY