MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
     Ogłoszenie o wynikach konkursu Drukuj... 

O G Ł O S Z E N I E

   Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. , Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) oraz § 14 Uchwały Nr 167/XXI/2005 Rady Gminy Roźwienica z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Roźwienica podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań.

 WÓJT GMINY ROŹWIENICA

Informuje, że w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań Gminy p o w i e r z a s i ę realizację:

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyniowicach – zadanie: „Organizacja Imprez Kulturalnych na terenie Gminy Roźwienica”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2009-05-13
     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY